OBCHODNÍ  PODMÍNKY

Internetový obchod MEDIC STORE

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje  kosmetických produktů a souvisejícího zboží mezi internetovým obchodem MEDIC STORE (dále jen "Prodávající") a jejími zákazníky (dále jen "Kupující").

2. Prodávajícím je internetový obchod MEDIC STORE / MEDIC COSMETICS,  v zastoupení fyzickou osobou Martinou Lefanovou (dále jen prodávající) se sídlem Nesměň 67, 374 01, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ :  04602421 a není plátcem DPH. Ostatní kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:

 • název a adresa provozovny : MEDIC COSMETICS , Ločenice 86, 373 22
 • e-mail: mediccosmetics@seznam.cz
 • tel. číslo: +420 776 611 830

3. Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím, nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem.

4. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

5. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.

6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

3. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

III. Objednávání

1. Pro účel nabídky zboží slouží internetový obchod, který je provozován na webové adrese www.mediccosmetics.cz , tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

2. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě.

3. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v článku X. těchto obchodních podmínek.

4. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

IV. Uzavření smlouvy

1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícímu prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových stránkách Prodejce.

2. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyce.

3.Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat.

3. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.

4. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

V. Odstoupení od smlouvy

Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení je nutno splnit následující podmínky:

 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dní ode dne doručení
 • Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím v příloze obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující na emailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí formuláře a to bezodkladně.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní (včetně obalu, příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi.

 • V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

VI. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že je zboží při převzetí bez vady.

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo kvalitě,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních i zdravotních předpisů

2. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil / např. při prodeji kosmetiky bez originálního obalu ap./

3. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí Kupujícím.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tedy takovým porušením o kterém, kdyby Kupující před koupí věděl, koupi by neučinil, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • na odstoupení od smlouvy.

5. Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.

6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zboží vyskytla, pozbývá své právo z podstatného porušení smlouvy a nadále může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy.

8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

9. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně na adrese Martina Lefanová - MEDIC STORE, Nesměň 67, 37401 Ločenice, nebo prostřednictvím dopisu na tutéž adresu nebo prostřednictvím elektronické komunikace.

10. Je li na prodávaném zboží ,na jeho obalu, či  v přiloženém návodu ke zboží uvedena doba, po kterou lze zboží použít, platí ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zakoupené zboží bude po danou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. 

11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží vědel, že zboží má vadu, anebo v případě poškození zboží stran kupujícího.

VII. Reklamace zboží

1. V případě reklamace v záruční době může Kupující informovat Prodávajícího jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu : mediccosmetics@seznam.cz
 • telefonicky na čísle : +420 776611830
 • osobně v provozovně MEDIC COSMETICS

2. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

3. Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy Kupující převezme zboží od dopravce.

5. Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží,
 • porušením podmínek k používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v návodu na použití

6. V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

VIII. Informace o zboží

1. Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

2. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné.

IX. Platební podmínky

1. Objednané zboží z internetového obchodu MEDIC STORE je možné zaplatit:

 • dobírkou při doručení zboží (hotovost přebírá od Kupujícího dopravce). Výše doběrečného činí 30,- Kč.
 • dobírkou při převzetí zboží v  pobočkách Zásilkovny, na území České Republiky. Výše doběrečného činní 30 ,- Kč.
 • Převodem na účet Prodávajícího č: 297250720/0300 vedený u Československé Obchodní banky , zdarma.
 • hotově při osobním odběru zboží v provozovně MEDIC COSMETICS : Ločenice 86, 373 22 ,zdarma.
 • platební kartou při osobním odběru zboží v provozovně MEDIC COSMETICS : Ločenice 86, 373 22, zdarma.

2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

X. Dodací podmínky

1. Zasílání dopravní službou:

 • PPL :  výše dopravného činní 99.- Kč
 • ZÁSILKOVNA : výše dopravného činní 65,- Kč
 • Osobní převzetí - hotovostní  a bezhotovostní platba na adrese MEDIC COSMETICS, Ločenice 86, bez poplatku

2. Při nákupu zboží nad 4.000,- Kč a doručení po ČR hradí náklady na dopravu zboží Prodávající.

3. Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v čl. X. odst. 5 těchto obchodních podmínek. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4. Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady na místě oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít.

6. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

7. Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných dodacích podmínkách dopravce.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 1.5.2021

2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.

3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

4. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2021


www.mediccosmetics.cz